Lönekartläggning

Vad är en lönekartläggning?

Enligt den svenska diskrimineringslagen ska alla företag, oavsett storlek, varje år genomföra en lönekartläggning. 

I lönekartläggningen ska arbetsgivaren bedöma om löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete har ett samband med kön. För att kunna göra den bedömningen ska både en kartläggning och en analys genomföras.

Den grundläggande frågan är om kön på något sätt har haft betydelse vid lönesättning.

Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som direkt eller indirekt beror på kön.  

Vi hjälper dig gärna med er lönekartläggning!

Hur gör man en lönekartläggning?

I lönekartläggningen ska du som arbetsgivare kartlägga och analysera:

  • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas på arbetsplatsen
  • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete
  • löneskillnader mellan grupper med arbetstagare som utför arbete som är (eller brukar anses vara) kvinnodominerat med en annan grupp med arbetstagare som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete (men som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat).

Lönekartläggningen omfattar alltså både en granskning av själva lönesystemet och en genomgång av arbetstagarnas löner. Du får genom kartläggningen kontroll över lönestrukturen, ett grundligt underlag för lönesättningen och du uppfyller de lagkrav som är fastställda.

 

Vad ska dokumenteras i en lönekartläggning?

Lönekartläggningen ska även dokumenteras och dokumentationen ska innehålla:

  • redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har genomförts
  • redovisning av resultatet av kartläggningen och analysen
  • redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver genomföras för att åtgärda löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön
  • beräkning av kostnader och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år.

SÖKER DU HR-KONSULTER FYLL I DETTA FORMULÄR

KONTAKTA OSS OM NI VILL HA KONSULTER