Arbetsmiljö

Vad är en bra arbetsmiljö?

En bra arbetsmiljö kräver ett systematiskt arbete med att kartlägga, förbättra och utvärdera arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för att bedriva ett sådant arbete men alla medarbetare är skyldiga att påtala problem, risker och möjliga förbättringar.

 

Vad är viktigt i en bra arbetsmiljö?

Att ha en god arbetsmiljö är viktigt ur flera perspektiv.

  1. Förebygga och motverka olycksfall, sjukdom och ohälsa
  2. Undvika kostsamma sjukskrivningar och minskad produktivitet

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Det ledningssystem som finns för arbetsmiljöarbetet är Arbetsmiljöverkets Föreskrift , Systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1, ofta kallad SAM. 

I SAM beskrivs de grundläggande aktiviteterna för arbetsmiljöarbetet. SAM är ett stöd för att förstå vad, vem, när och hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och gäller alla arbetsgivare. De fyra grundpelarna i SAM är:

  1. Undersöka
  2. Riskbedöma
  3. Åtgärda
  4. Följa upp

 

 

Organisatoriskt och Social Arbetsmiljö

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) OSA är arbetsbelastning, arbetstider, konflikter och kränkande särbehandling och mål viktiga för att främja en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

Tanken är att det tydligare ska framgå vad arbetsgivaren är skyldig att göra för åtgärder för att förebygga brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I föreskriften delas den psykosociala arbetsmiljön upp i organisatorisk- och social arbetsmiljö.

 

SÖKER DU HR-KONSULTER FYLL I DETTA FORMULÄR

KONTAKTA OSS OM NI VILL HA KONSULTER