Arbetsmiljö

Vad är en bra arbetsmiljö?

En bra arbetsmiljö kräver ett systematiskt arbete med att kartlägga, förbättra och utvärdera arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för att bedriva ett sådant arbete men alla medarbetare är skyldiga att påtala problem, risker och möjliga förbättringar.

 

Vad är viktigt i en bra arbetsmiljö?

Att ha en god arbetsmiljö är viktigt ur flera perspektiv.

  1. Motverka ohälsa och sjukdom.
  2. Undvika kostsamma sjukskrivningar och minskad produktivitet.
  3. Enligt lag är alla arbetsgivare skyldiga att förebygga sjukdom, olycksfall och ohälsa.

Vad är SAM?

Det ledningssystem som finns för arbetsmiljöarbetet är Arbetsmiljöverkets Föreskrift , Systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1, ofta kallad SAM. 

I SAM beskrivs de grundläggande aktiviteterna för arbetsmiljöarbetet. SAM är ett stöd för att förstå vad, vem, när och hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och gäller alla arbetsgivare.

 

Vad är OSA?

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) OSA är arbetsbelastning, arbetstider, konflikter och kränkande särbehandling och mål viktiga för att främja en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

Tanken är att det tydligare ska framgå vad arbetsgivaren är skyldig att göra för åtgärder för att förebygga brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I föreskriften delas den psykosociala arbetsmiljön upp i organisatorisk- och social arbetsmiljö.

 

Varför använda Thalamus?

Lång erfarenhet
Våra konsulter har över 20 års gedigen erfarenhet av HR-frågor
Samarbete
Vi brinner för djupa samarbeten och att förstå hur vi kan hjälpa just ert företag med ert arbetsmijöarbete
Kärnvärden
Våra kärnvärden är att vi är snabba, trevlig och lönsamma. Det kommer du att märka i kontakten med oss.

Vad mer kan vi hjälpa till med?

Chefsstöd
Hjälp med rekrytering, uppsägning, avsked samt disciplinära åtgärder. Stöd vid till exempel sjukfrånvaro och rehabilitering.
Rekrytering
Kompetensbaserad rekrytering, search, second opinion, bakgrundskontroll, personlighetstester, färdighetstester och säkerhetsintervjuer.
Anställning/On/Off-boarding
Upprättande av anställningsavtal och anställningsvillkor. On-/off-boarding processer, Lönekartläggningar, Medarbetarundersökningar
Kompetensutveckling
Kompetenskartläggning. Utvecklingssamtal. Enkäter
Arbetsbrist
Regelverk, varsel, omplacering, turordning, förhandling, återanställning
Arbetsmiljö
Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) Organisatoriskt Socialt Arbetsmiljöarbete (OSA) Policies

SÖKER DU HR-KONSULTER FYLL I DETTA FORMULÄR

KONTAKTA OSS OM NI VILL HA KONSULTER